وین رام
مدل اندروید EMUI Build Number منطقه  فارسی حجم دانلود ها سرعت محدود سرعت نامحدود
L21A 10.0.0 10.1.0 10.1.0.156

 

(C185E2R7P1)

خاورمیانه منو، کیبورد 1.2 مگ
L21A 10.0.0 10.1.0 10.1.0.156

 

(C185E2R7P1)

خاورمیانه منو، کیبورد 1.2 مگ
L21A 10.0.0 10.1.0 10.1.0.156

 

(C185E2R7P1)

خاورمیانه منو، کیبورد 1.2 مگ
L21A 10.0.0 10.1.0 10.1.0.156

 

(C185E2R7P1)

خاورمیانه منو، کیبورد 1.2 مگ
L21A 10.0.0 10.1.0 10.1.0.156

 

(C185E2R7P1)

خاورمیانه منو، کیبورد 1.2 مگ